De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.tripnet.nl bezoekt

1. Beheer
De website www.tripnet.nl staat onder beheer van Bureau TRIP van de Stichting TRIP Transfusie- en Transplantatiereacties in Patiënten. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers van het publieke deel van de website
2 a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.tripnet.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2 b. TRIP zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies (publieke deel van de website)
3 a. TRIP maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bezochte pagina’s.
3 b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3 c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3 d. TRIP maakt geen gebruik van marketingcookies.
3 e. TRIP maakt gebruik van functionele Analytics cookies waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – wordt verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om de website te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Stichting TRIP. De contactgegevens zijn vermeld op de website.

5. Disclaimer
TRIP is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De Privacy Policy voor Contactpersonen vormt een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die zich opgeeft om de TRIP nieuwsbrief te ontvangen en/of inloggegevens ontvangt voor het beschermde deel van de TRIP website dat afzonderlijk gecertificeerd is met (sub)domeinnaam meldsysteem.tripnet.nl.

6. Gegevens die door de contactpersoon verstrekt worden
TRIP kan de gegevens die door de contactpersoon verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
6 a. Het opslaan van het e-mail adres op beveiligde wijze.
6 b. Contactpersonen die zich op hebben gegeven voor het ontvangen van de TRIP nieuwsbrief:
Het sturen van één of meer elektronische nieuwsbrieven per jaar.
6 c. Contactpersonen die inloggegevens hebben aangevraagd en ontvangen voor het meldsysteem:
Het ontvangen van automatisch gegenereerde emails naar aanleiding van beoordeling c.q. statuswijzigingen van hun ingediende hemovigilantie- of biovigilantiemeldingen.

7. Gegevens verstrekken aan derden
7 a. Contactgegevens die aan TRIP zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
7 b. In de afzonderlijke gegevensreglementen voor hemovigilantie en biovigilantie wordt beschreven hoe TRIP omgaat met gegevens over meldingen die aan TRIP zijn ingediend.

8. Beveiliging
De gegevens die de contactpersonen aan TRIP verstrekken, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van contactgegevens
De contactpersonen hebben te allen tijde de mogelijkheid om wijzigingen in de verstrekte gegevens door te geven via de op de website vermelde contactgegevens van TRIP.

 

The Privacy Policy for Visitors applies to anyone visiting the website www.tripnet.nl

1. Management
The website www.tripnet.nl is managed by TRIP’s Office of the TRIP Transfusion and Transplantation Foundation in Patients. The contact details can be found on the above website.

2. Details of visitors of the public section of the website
2 a. Some data resulting from one or more visits to www.tripnet.nl are kept permanently, but anonymous. The data will never be redirected to a person or organization.
2 b. TRIP ensures proper protection of the stored data.

3. Cookies (public part of the website)
3 a. TRIP uses functional cookies to optimize the functionality of certain pages of the website. Cookies are small text files that are placed on the visitor’s computer by a page of the website. In such a cookie, information is stored as visited pages.
3 b. The visitor can decide how to handle cookies. He or she can set his browser so that it does not permit, allow or partially allow the use of functional cookies. In this case, it is possible to set which websites can set functional cookies. For all other websites it will be prohibited. This option is provided by the most common modern browsers.
3 c. Cookies can always be removed from a computer, also through the browser.
3 d. TRIP does not use marketing cookies.
3 e. TRIP uses functional Analytics cookies that help navigate visitor browsing behavior – anonymous – into charts and patterns that help us improve and optimize the website.

4. Questions
Visitors can contact the TRIP Foundation with their questions about this Privacy Policy. The contact details are listed on the website.

5. Disclaimer
TRIP is entitled to change the content of the Privacy Policy without notifying the visitor. The implementation of the change on the website is sufficient. The Privacy Policy for Contacts complements the Privacy Policy for Visitors and applies to anyone who decides to receive the TRIP newsletter and / or receive login information for the protected part of the TRIP website, which is individually certified with (sub) domain name reporting system .tripnet.nl.

6. Data provided by the contact person
TRIP can use the information provided by the contact person for the following purposes:
6 a. Storing the email address in a secure manner.
6 b. Contact persons who responded to receiving the TRIP newsletter:
Sending one or more electronic newsletters per year.
6 c. Contacts that have requested and received login data for the reporting system:
Receiving automatically generated emails in response to rating or status changes of their submitted hemovigilance or biovigilance notifications.

7. Provide data to third parties
7 a. Contact information provided to TRIP will never be communicated to third parties.
7 b. The separate data rules for hemovigilance and biovigilance describe how TRIP handles data on notifications submitted to TRIP

8. Security
The information that the contacts provide to TRIP are stored in a secure environment.

9. Adaptation of contact details
The contacts at all times have the opportunity to disclose changes in the information provided via the website’s contact details of TRIP.