Er zijn risicofactoren voor een verhoogde kans op volume overbelasting bij transfusie voor patiënt.

  • 1 bloedproduct per keer
  • Let op de inloopsnelheid
  • Monitor vitale functies nauwgezet

Overweeg verpleegkundige interventie
Extra controleren bij onverwacht oplopende waarden in transfusiecontroles

  • tensie; pols; temperatuur

Tranfusie tijdelijk stop en overleg met arts bij:

  • Afwijkende transfusiecontroles
  • Tachypnoe / dyspnoe (of toename dyspnoe)
  • Daling O2 saturatie / cyanose
  • Onrust / verwardheid
  • Drukkend gevoel, pijn op de borst / cardiale klachten

N.B. - Bij andere symptomen handel conform protocol transfusiereactie

Wees alert op verandering in vitale functies patiënt tijdens en gedurende 12 - 24 uur na toediening van bloedproducten.

Start opnieuw