Augustus 2008

Een 80-jarige dame ondergaat een revisie totaal hip prothese. Peri-operatief treedt er groot bloedverlies op waarvoor diverse eenheden ery’s en plasma worden toegediend. Patiënte is reeds bekend met allo anti-K. Twee dagen na de operatie worden nog twee erytrocytenconcentraten toegediend. Na een opname van acht dagen mag patiënte naar huis.

Een dag later (acht dagen na de operatie) klaagt patiënte over hoofdpijn en duizeligheid. Zij heeft diarree/melaena en haar urine is erg donker van kleur. Haar huid is bleek en gelig, tevens valt op dat haar sclerea licht geel gekleurd zijn. Er wordt tachycardie geconstateerd bij polscontrole. Op verdenking van symptomatische anemie volgt heropname via de afdeling Eerste Hulp.

Bloedonderzoek toont anemie en het beeld van een hemolytische transfusiereactie aan:

Bij heropname Hb 4,8 mmol/l; Bil.tot. 72,6; LDH 1444; Hapto < 0,20; CRP 97

De DAT is positief. Antistofscreening wijst uit dat er naast de bekende anti-K sprake is van nieuw gevormde klinisch relevante antistoffen met specificiteit allo anti-Jkb. In het eluaat wordt anti-Jkb aangetroffen.

Twee dagen later Hb 3,3 mmol/l; Bil.tot. 55,4; LDH 1695; Hapto < 0,20; CRP 49

Patiënte krijgt tien dagen na operatie nogmaals drie erytrocytenconcentraten. Het Hb is daags hierna gestegen tot 5,7 mmol/l. De hemolyseparameters laten vanaf tien dagen na operatie een geleidelijk herstel zien. Uiteindelijk is patiënte volledig hersteld van deze transfusiereactie, 15 dagen na de operatie kan zij opnieuw uit het ziekenhuis worden ontslagen.

De melding wordt ingediend in de categorie “vertraagde hemolytische transfusiereactie” met als nevencategorie “nieuwe antistofvorming”. De imputabiliteit wordt als zeker beschouwd en de ernst is op 2 ingeschaald.

Deze melding is een mooi voorbeeld van alert zijn op een mogelijke transfusiereactie ook nog geruime tijd na de transfusie. Maar de belangrijkste reden voor TRIP om deze melding te bespreken is het feit dat de melding bijzonder goed gedocumenteerd is ingediend. Op enkele details na zijn alle bovenstaande gegevens via het digitale meldformulier aangeleverd en er hoefde geen enkele aanvullende vraag door TRIP te worden gesteld voordat de melding kon worden geaccepteerd.