Eindejaarsvraag 2023

Vragenlijst kwaliteitsindicatoren / gebruik bloedbesparende technieken

In 2011 zijn er in de richtlijn bloedtransfusie 2011 kwaliteitsindicatoren opgesteld. In de daaropvolgende jaren heeft TRIP de uitwerking van deze indicatoren gevolgd d.m.v. vragenlijsten. In 2020 is de richtlijn deels aangepast. Het 1e deel van de vragen is gericht op de mate van doorvoeren van veranderingen om tot verbetering te komen. Het 2e deel van de vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van bloed besparende technieken. Informatie voor het beantwoorden van deze vragen is mogelijk ook aanwezig bij de afdeling anesthesiologie van uw instelling. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Vraag 1: Hoe vaak is de transfusiecommissie in uw instelling afgelopen jaar bij elkaar gekomen?
Vraag 2: Hoeveel uur per week is er gereserveerd voor hemovigilantie taken en is er een functieomschrijving voor de hemovigilantie medewerker vastgelegd, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn omschreven?
Vraag 3: Hoe wordt de pre-transfusie identificatiecontrole verricht?
Vraag 4: Hoe wordt de (daadwerkelijke) toediening van een bloedproduct in uw ziekenhuis vastgelegd?
Vraag 5: Wat is de standaard werkwijze in uw instelling bij transfusie van erythrocyten eenheden?
Vraag 6: Wordt er in uw instelling gebruik gemaakt van bloed besparende technieken (BBT)?
Vraag 7: welke BBT worden pre-operatief ingezet in uw instelling? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vraag 8: welke BBT wordt tijdens de operatie (geplande) ingezet? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.